Today Thursday, 29th September 2022
Cloud Factory

The cloud knows how to get it done.

3 งานศิลปะที่เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

3 งานศิลปะที่เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

เด็กก่อนวัยเรียนเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาทางด้านสมองและกล้ามเนื้อมากที่สุด หากช่วงนี้มีการกระตุ้นอย่างถูกวิธีแล้ว เด็กจะโตขึ้นมามีศักยภาพพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสมองอย่างครบถ้วน ซึ่งเด็กในวัยนี้ไม่ควรได้รับการกระตุ้นด้วยการเรียนรู้ทางวิชาการ ด้วยการเรียนในห้องเรียนหรือเรียนเกี่ยวเช่นเดียวกับเด็กโต แต่การกระตุ้นพัฒนาการจะต้องทำการกระตุ้นผ่านการเล่นและการฟังถึงจะส่งผลดีเมื่อเด็กโตขึ้น ดังนั้นวันนี้เราจึงมีงานศิลปะที่สามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำร่วมกับลูกที่บ้านเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการได้

1.ระบายสี

            การระบายสีสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนจะไม่ได้เป็นการวาดภาพที่มีรายละเอียดหรือการระบายสีที่ต้องอยู่ในกรอบรูปภาพ แต่เป็นการระบายสีตามความต้องการของเด็ก เป็นการปลดปล่อยจินตนาการของเด็กให้ออกมาด้วยการระบายสี เช่น การใช้มือจุ่มสีและวางบนกระดาษ เป็นต้น ซึ่งการระบายสีแบบนี้ พ่อแม่อาจจะมองว่าเลอะเทอะไม่ใช่งานศิลปะ แต่นั้นคืองานศิลปะในมุมมองของเด็ก ที่สร้างสรรค์ตามความคิดและความสามารถที่เขาสามารถทำได้ในตอนนี้ หน้าที่ของพ่อแม่คือร่วมทำกิจกรรมและให้คำชมในผลงานที่ลูกได้ทำออกมา อย่าตำหนิหรือห้าม เพราะจะเป็นการลดความมั่นใจของตัวเด็ก ทำให้เด็กไม่อยากเล่น ส่งผลให้พัฒนาการของลูกลดลงได้

2.การก่อกองทราย

            การก่อกองทรายเป็นการสร้างรูปทรงตามภาชนะที่เด็กใช้ในการเล่น ดังนั้นในการเล่นทรายควรมีอุปกรณ์ที่มีรูปร่างหลากหลายให้เด็กได้ใช้ในการใส่ทรายและทำเป็นรูปร่างขึ้น จากผลงานวิจัยพบว่าการเล่นทราย นอกจากจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีแล้ว ยังสามารถช่วยควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ให้ดีขึ้น ลดความก้าวร้าว ความเจ้าอารมณ์ของเด็กลงอย่างได้ผลอีกด้วย

3.การปั้นดินน้ำมัน

            ปัจจุบันนี้มีดินที่มีลักษณะคล้ายดินน้ำมันที่เด็กนำมาปั้นเล่นได้หลายชนิด เช่น ดินเกาหลี ดินญี่ปุ่น ดินเบา เป็นต้น โดยดินแต่ละชนิดถึงแม้จะมีคุณสมบัติที่ต่างกัน แต่ก็ไม่มีสารเคมีที่อันตรายต่อเด็ก ซึ่งการปั้นดินน้ำมันเด็กจะได้ฝึกควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ และให้ความคิดสร้างสรรค์ในการปั้นดินน้ำมันออกมาเป็นรูปร่างต่าง ๆ การปั้นจึงเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่เหมาะกับเด็กก่อนวัยเรียน

            งานศิลปะที่กล่าวมานี้ล้วนมีประโยชน์ต่อเด็กก่อนวัยเรียน โดยจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กอย่างครบถ้วน มีพัฒนาการที่ดีทั้ง EQ และ IQ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรสรรหากิจกรรมเหล่ามนี้มาเล่นกับลูกเป็นประจำ แล้วลูกจะเป็นเด็กที่ร่างเริง แจ่มใส โตขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

Erin Andrews

Related Posts